Kancelaria Notarialna Kraków

kancelaria notarialna kraków

Oferta Kancelaria Notarialna Kraków – Pach&Golec-Sionek

Kancelaria Notarialna Kraków Pach&Golec-Sionek oferuje szeroki zakres czynności notarialnych, których celem jest nadanie dokumentom charakteru urzędowego. Dokonując czynności notarialnych do obowiązków kancelarii należy czuwanie nad odpowiednim zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz osób, które poniosą skutki prawne z tytułu ich wykonywania.

Notariusze to osoby zaufania publicznego korzystające z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Są one powoływane przez ministra sprawiedliwości, który odpowiada także za wyznaczenie siedziby Kancelarii Notarialnej. Podstawowym zadaniem notariuszy jest zapobieganie sporom sądowym przez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu.

Czynności notarialne mogą być dokonywane zarówno w siedzibie jak i w innym miejscu – w zależności od ich charakteru i okoliczności. Istnieje także możliwość dokonania ich w języku innym niż polski korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Oryginały aktów notarialnych zawsze pozostają w Kancelarii. Osoby będące stronami w postępowaniu notarialnym otrzymują jedynie wypis aktu notarialnego, który zachowuje jednak tę samą moc prawną co oryginał. Wypisy opatrywane są pieczęcią i podpisem notariuszy. Po 10 latach od sporządzenia aktów notarialnych, notariusze przekazują je do właściwego archiwum (w zależności od położenia kancelarii Sądu Rejonowego).

Zapraszamy do naszej Kancelarii!

kancelaria notarialna kraków

Tagi